Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky poskytovania výučby a doučovania cudzích jazykov

Individuálna výučba alebo doučovanie

Študent si predplatí dohodnutý počet vyučovacích hodín. Minimálny počet predplatených hodín na osobu a mesiac je 5 vyučovacích hodín. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 7 dní. Študent ju môže uhradiť v hotovosti alebo na účet, pričom nezabudne na variabilný symbol (číslo faktúry) alebo napísať svoje meno do poznámky pre prijímateľa. Výuka sa začne realizovať až po zaplatení zálohovej faktúry. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy pre hodiny v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak študent nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplateného obdobia, výučba sa realizuje dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V prípade, že dochádzanie za študentmi si vyžaduje zvýšené náklady na dopravu, účtuje sa doplatok po predchádzajúcej dohode so študentom.

Skupinová výučba a doučovanie

Študent si predplatí dohodnutý počet vyučovacích hodín. Minimálny počet predplatených hodín na osobu a mesiac je 10 vyučovacích hodín. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 7 dní. Študent ju môže uhradiť v hotovosti alebo na účet, pričom nezabudne na variabilný symbol (číslo faktúry) alebo napísať svoje meno do poznámky pre prijímateľa. Výuka sa začne realizovať až po zaplatení zálohovej faktúry. Predplatením hodín si skupina študentov pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy pre hodiny v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak skupina študentov nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V prípade, že dochádzanie za študentmi si vyžaduje zvýšené náklady na dopravu, účtuje sa doplatok po predchádzajúcej dohode so študentom.

Kurz

Študent, ktorý má záujem o kurz, sa zapíše na kurz v stanovenom termíne a najneskoršie v deň začatia kurzu uhradí zálohovú faktúru za objednanú službu. V prípade ak by sa nenaplnil počet osôb na realizáciu kurzu, bude klientovi vrátená do 30 dní celá zaplatená peňažná čiastka a navrhnutý iný spôsob výučby.

Príprava/Rýchlokurz

Študent si pri príprave (napr. na pohovor) alebo rýchlokurze anglického jazyka predplatí dohodnutý počet hodín na predplatené obdobie, ktorého dĺžku si sám určí (napr. 4 x príprava na pohovor v období 1 týždňa). Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednania služby. Splatnosť faktúry je 7 dní. Môže ju uhradiť v hotovosti alebo na účet, pričom nezabudne na variabilný symbol (číslo faktúry) alebo napísať svoje meno do poznámky pre prijímateľa. Výuka sa začne realizovať až po zaplatení zálohovej faktúry. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje optimálne dni a časy pre hodiny prihliadajúc na aktuálny rozvrh. Rovnaké podmienky platia aj pre skupinu študentov, ktorá má záujem o prípravu alebo rýchlokurz. V prípade, že dochádzanie za študentmi si vyžaduje zvýšené náklady na dopravu, účtuje sa doplatok po predchádzajúcej dohode so študentom. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 30 dní.

Podmienky náhrady neabsolvovaných hodín

V prípade, že sa študent nemôže dostaviť na individuálnu hodinu, má možnosť si ju nahradiť v inom termíne v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Ak sa jedná o študenta navštevujúceho skupinovú hodinu alebo kurz a celá skupina sa nedohodne na náhrade v konkrétny deň a čas, bude mu poskytnutá konzultácia a materiál k vynechanej hodine v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Pozor, náhrada hodín je možná len za okolností, že sa študent odhlási z výučby minimálne s 24 hodinovým časovým predstihom. Ak táto podmienka nie je splnená, hodina sa považuje za absolvovanú pri predplatených hodinách. Je vo vlastnom záujme klienta, aby si dohodol termín náhradnej hodiny. Ak tak študent nespraví, bude sa tým rozumieť, že o náhradnú hodinu nemá záujem. Neabsolvované hodiny nie je možné nahradiť, keď všetky možné termíny požadované klientom na náhradu sú už rezervované alebo sa jedná o hodiny, ktoré boli dohodnuté v náhradnom termíne a študent sa na ne nedostavil alebo sa z nich odhlásil. Neabsolvované predplatené hodiny nie sú prenosné do ďalšieho predplateného obdobia. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe ústnej alebo písomnej dohody, ktorej predmetom je objednávka jazykového kurzu. Zaplatením predfaktúry si študent rezervuje miesto v skupinovom kurze alebo čas, miesto a lektora pre individuálnu výuku. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom začatia kurzu (skupinové majú stanovený dátum, individuálne majú začiatok prvý a koniec posledný deň v mesiaci, prípadne podľa dohodnutého dátumu) a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v stornopodmienkach. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 30 dní.

Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
1) Stornovanie kurzu 3 dni pred začatím kurzu – storno poplatok je 50 % z kurzovného.
2) Stornovanie kurzu po začatí prvého dňa predplateného obdobia – storno poplatok: plná výška kurzovného.
3) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 5 (ak nemajú príplatok za menšiu skupinu) a ponúknutia
študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
4) Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti poskytovateľom vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 30 dní od ukončenia kurzu.
5) Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy poskytovateľ poskytol študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek.
6) Tieto podmienky neplatia pre zakúpenie kurzu v špeciálnom režime ako sú firemné kurzy, zľavové kupóny, vstupenky na akcie školy, darčekové poukážky a podobne. Pri týchto príležitostiach sa vždy najprv oboznámte so špeciálnymi obchodnými podmienkami pre danú príležitosť.